Дошин дээрээ атаман бай - Дорнод.НЭТ | Зургаа дахь жилдээ

Төрийн албан хаагчдын цалингийн хэмжээ хэрхэн нэмэгдэв?

Засгийн газраас оны өмнөхөн төрийн бүх албан хаагчдын цалинг нэмэх шийдвэр гаргасан. Ингэснээр 2020 оны нэгдүгээр сараас эхлэн 190 мянган төрийн албан хаагчийн дундаж цалин 1,070.0 мянган төгрөгт хүрч байгаа юм байна.

2020 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлж буй төрийн албан хаагчдын нэмэгдсэн цалингийн хэмжээ: 

1. УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Үндсэн хуулийн цэц, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Төрийн албаны зөвлөл, ҮАБЗ, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон тэдгээртэй адилтгах төрийн байгууллагын ажлын албаны албан тушаалын цалингийн сүлжээ /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлалАлбан тушаалын зэрэглэл 
АА-11АА-10АА-9АА-8АА-7АА-6АА-5АА-4АА-3АА-2АА-1
1690,018744,765804,986838,108871,230944,097984,1751,027,3381,071,5731,090,1561,108,741
2731,527790,426855,213890,847926,4801,004,8731,047,9891,093,6991,141,2521,161,2261,181,197
3773,046836,096905,451943,597981,7421,065,6601,111,8161,160,2801,211,1641,232,5361,253,908
4813,215880,281954,054994,6291,035,2041,096,9161,131,462
5853,375924,4561,002,6481,045,6531,088,6571,128,1701,151,108

 

2. Төрийн захиргааны албан тушаал
Цалингийн сүлжээний шатлалАлбан тушаалын зэрэглэл
ТЗ-1ТЗ-2ТЗ-3ТЗ-4ТЗ-5ТЗ-6ТЗ-7ТЗ-8ТЗ-9ТЗ-10ТЗ-11ТЗ-12ТЗ-13ТЗ-14ТЗ-15
1515,629548,037585,493615,022642,388690,018744,765804,986838,108871,230944,097984,1751,027,3381,071,5731,090,156
2543,917578,782619,078650,846680,286731,527790,426855,213890,847926,4801,004,8731,047,9891,093,6991,141,2521,161,226
3572,211609,535652,670686,678718,193773,046836,096905,451943,597981,7421,065,6601,111,8161,160,2801,211,1641,232,536
4599,584639,285685,168721,343754,867813,215880,281954,054994,6291,035,2041,096,9161,131,462
5626,952669,030717,662756,002791,532853,375924,4561,002,6481,045,6531,088,6571,128,1701,151,108

 

3. Төрийн тусгай албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлалАлбан тушаалын зэрэглэл
ТТ-1ТТ-2ТТ-3ТТ-4ТТ-5ТТ-6ТТ-7ТТ-8ТТ-9ТТ-10ТТ-11ТТ-12ТТ-13ТТ-14ТТ-15ТТ-16ТТ-17ТТ-18
1464,820497,047514,351542,750553,315573,444594,989617,611641,363666,304692,493719,990748,860779,177811,007911,275949,710965,851
2493,133528,190547,014577,907589,401611,298634,736659,346685,186712,316740,806770,718802,126835,105869,731978,8081,020,6191,038,178
3520,549558,347578,645611,952624,344647,955673,225699,759727,620756,873787,589819,842853,706889,264926,5991,044,2051,089,2861,108,219
4546,110586,466608,135643,696656,926682,133709,113737,441767,186798,418831,210865,643901,798939,760979,620
5572,446615,435638,517676,399690,493717,345746,085776,260807,947841,216876,151912,829951,344991,7831,034,244

 

4. Шинжлэх ухааны байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлалАлбан тушаалын зэрэглэл
ТҮШУ-1ТҮШУ-2ТҮШУ-3ТҮШУ-4ТҮШУ-5ТҮШУ-6ТҮШУ-7
1652,883818,387885,356944,6601,008,3381,077,1121,151,386
2657,970825,145892,790952,6211,016,9351,086,3931,161,409
3670,897842,316911,680972,7191,038,6431,109,8391,186,732
4703,693885,875938,068
5740,279934,471964,457

 

5. Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн

сүлжээний

шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮБД-1ТҮБД-2ТҮБД-3ТҮБД-4ТҮБД-5
1587,385703,623749,728818,762885,763
2591,812709,224755,608825,523893,200
3603,058723,450770,545842,702912,097
4631,589759,541808,442886,281938,498
5663,418799,806850,717934,899964,899

 

6. Мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
 

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮМБ-1ТҮМБ-2ТҮМБ-3ТҮМБ-4ТҮМБ-5ТҮМБ-6ТҮМБ-7
1625,966674,306700,895784,647848,856905,714966,767
2630,844679,674706,528791,127855,983913,347975,010
3643,238693,306720,845807,590874,094932,616995,822
4674,682727,894757,161849,353899,394
5709,760766,481797,676895,945924,695

 

7. Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлалАлбан тушаалын зэрэглэл
ТҮЭМ-1ТҮЭМ-2ТҮЭМ-3ТҮЭМ-4ТҮЭМ-5ТҮЭМ-6ТҮЭМ-7ТҮЭМ-8ТҮЭМ-9
1547,509587,385653,181703,623731,369818,762885,763945,0931,008,801
2551,533591,811658,271709,224737,248825,523893,200953,0581,017,401
3561,756603,058671,205723,450752,185842,702912,097973,1651,039,119
4587,693631,589704,015759,541790,081886,282938,498
5616,629663,419740,619799,806832,357934,899964,899

 

8. Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлалАлбан тушаалын зэрэглэл
ТҮСУ-1ТҮСУ-2ТҮСУ-3ТҮСУ-4ТҮСУ-5ТҮСУ-6ТҮСУ-7
1524,696562,911625,966674,307784,647905,714966,767
2528,552567,152630,843679,674791,127913,346975,010
3538,351577,931643,238693,306807,591932,617995,822
4563,206605,273674,681727,894849,353
5590,937635,775709,760766,480895,945

 

9. Эрүүл мэндийн салбараас бусад төрийн үйлчилгээний байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлалАлбан тушаалын зэрэглэл
ТҮ-1ТҮ-2ТҮ-3ТҮ-4ТҮ-5ТҮ-6ТҮ-7ТҮ-8ТҮ-9ТҮ-10ТҮ-11ТҮ-12
1467,374489,168506,498524,696562,911625,965674,306700,895784,647848,856905,714966,768
2470,617492,666510,172528,553567,152630,843679,673706,529791,127855,984913,347975,009
3478,742501,552519,503538,350577,930643,238693,307720,845807,589874,093932,617995,822
4499,852524,098543,175563,206605,273674,681727,894757,161849,353899,394
5523,405549,250569,585590,937635,776709,759766,481797,676895,945924,695

 

10. Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлалАлбан тушаалын зэрэглэл
ТҮ-1ТҮ-2ТҮ-3ТҮ-4ТҮ-5ТҮ-6ТҮ-7ТҮ-8ТҮ-9ТҮ-10ТҮ-11ТҮ-12
1487,695510,435528,520547,509587,385653,181703,623731,369818,762885,763945,0931,008,801
2491,079514,086532,353551,533591,811658,271709,224737,248825,523893,200953,0581,017,401
3499,556523,359542,089561,756603,058671,205723,450752,185842,702912,097973,1651,039,119
4521,584546,885566,792587,693631,589704,015759,541790,081886,282938,498
5546,162573,130594,350616,629663,419740,619799,806832,357934,899964,899

 

11. Улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг зарим албан хаагчийн албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Албан тушаалАлбан тушаалын цалингийн хэмжээ
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч1,014,608-1,119,472
Аймгийн Засаг даргын орлогч978,472-1,051,067
Дүүргийн Засаг дарга964,647-1,111,971
Дүүргийн Засаг даргын орлогч769,168-950,400
Сумын Засаг дарга907,317-1,052,207
Сумын Засаг даргын орлогч708,599-890,013
Хорооны Засаг дарга672,980-772,398
Багийн Засаг дарга603,031-697,388

Засгийн газар цалинг 2018, 2019 онд тус бүр найман хувиар, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын болон мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын байгууллага, шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын цалинг 21.7 хувиар нэмж байжээ.

Төрийн албан хаагчдын 2019 онд авч байсан цалингийн хэмжээ: PDF

Goy!
XaXa
Gaihaltai
Haramsaltai
Teneglel
Boliyoo!
Мэдээг сошиалд түгээх:
Dornod.NET таалагдсан бол Лайк дараарай. Баярлалаа

Холбоотой мэдээ

Та юу гэж бодож байна?

Your email address will not be published.

*