Дорнод аймгийн бизнес мэдээллийн сайт

Төрийн албан хаагчдын цалингийн хэмжээ хэрхэн нэмэгдэв?

Засгийн газраас оны өмнөхөн төрийн бүх албан хаагчдын цалинг нэмэх шийдвэр гаргасан. Ингэснээр 2020 оны нэгдүгээр сараас эхлэн 190 мянган төрийн албан хаагчийн дундаж цалин 1,070.0 мянган төгрөгт хүрч байгаа юм байна.

2020 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлж буй төрийн албан хаагчдын нэмэгдсэн цалингийн хэмжээ: 

1. УИХ, Ерөнхийлөгч, Засгийн газар, Дээд шүүх, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Үндсэн хуулийн цэц, Хүний эрхийн үндэсний комисс, Төрийн албаны зөвлөл, ҮАБЗ, Сонгуулийн ерөнхий хороо болон тэдгээртэй адилтгах төрийн байгууллагын ажлын албаны албан тушаалын цалингийн сүлжээ /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлал Албан тушаалын зэрэглэл 
АА-11 АА-10 АА-9 АА-8 АА-7 АА-6 АА-5 АА-4 АА-3 АА-2 АА-1
1 690,018 744,765 804,986 838,108 871,230 944,097 984,175 1,027,338 1,071,573 1,090,156 1,108,741
2 731,527 790,426 855,213 890,847 926,480 1,004,873 1,047,989 1,093,699 1,141,252 1,161,226 1,181,197
3 773,046 836,096 905,451 943,597 981,742 1,065,660 1,111,816 1,160,280 1,211,164 1,232,536 1,253,908
4 813,215 880,281 954,054 994,629 1,035,204 1,096,916 1,131,462
5 853,375 924,456 1,002,648 1,045,653 1,088,657 1,128,170 1,151,108

 

2. Төрийн захиргааны албан тушаал
Цалингийн сүлжээний шатлал Албан тушаалын зэрэглэл
ТЗ-1 ТЗ-2 ТЗ-3 ТЗ-4 ТЗ-5 ТЗ-6 ТЗ-7 ТЗ-8 ТЗ-9 ТЗ-10 ТЗ-11 ТЗ-12 ТЗ-13 ТЗ-14 ТЗ-15
1 515,629 548,037 585,493 615,022 642,388 690,018 744,765 804,986 838,108 871,230 944,097 984,175 1,027,338 1,071,573 1,090,156
2 543,917 578,782 619,078 650,846 680,286 731,527 790,426 855,213 890,847 926,480 1,004,873 1,047,989 1,093,699 1,141,252 1,161,226
3 572,211 609,535 652,670 686,678 718,193 773,046 836,096 905,451 943,597 981,742 1,065,660 1,111,816 1,160,280 1,211,164 1,232,536
4 599,584 639,285 685,168 721,343 754,867 813,215 880,281 954,054 994,629 1,035,204 1,096,916 1,131,462
5 626,952 669,030 717,662 756,002 791,532 853,375 924,456 1,002,648 1,045,653 1,088,657 1,128,170 1,151,108

 

3. Төрийн тусгай албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлал Албан тушаалын зэрэглэл
ТТ-1 ТТ-2 ТТ-3 ТТ-4 ТТ-5 ТТ-6 ТТ-7 ТТ-8 ТТ-9 ТТ-10 ТТ-11 ТТ-12 ТТ-13 ТТ-14 ТТ-15 ТТ-16 ТТ-17 ТТ-18
1 464,820 497,047 514,351 542,750 553,315 573,444 594,989 617,611 641,363 666,304 692,493 719,990 748,860 779,177 811,007 911,275 949,710 965,851
2 493,133 528,190 547,014 577,907 589,401 611,298 634,736 659,346 685,186 712,316 740,806 770,718 802,126 835,105 869,731 978,808 1,020,619 1,038,178
3 520,549 558,347 578,645 611,952 624,344 647,955 673,225 699,759 727,620 756,873 787,589 819,842 853,706 889,264 926,599 1,044,205 1,089,286 1,108,219
4 546,110 586,466 608,135 643,696 656,926 682,133 709,113 737,441 767,186 798,418 831,210 865,643 901,798 939,760 979,620
5 572,446 615,435 638,517 676,399 690,493 717,345 746,085 776,260 807,947 841,216 876,151 912,829 951,344 991,783 1,034,244

 

4. Шинжлэх ухааны байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлал Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮШУ-1 ТҮШУ-2 ТҮШУ-3 ТҮШУ-4 ТҮШУ-5 ТҮШУ-6 ТҮШУ-7
1 652,883 818,387 885,356 944,660 1,008,338 1,077,112 1,151,386
2 657,970 825,145 892,790 952,621 1,016,935 1,086,393 1,161,409
3 670,897 842,316 911,680 972,719 1,038,643 1,109,839 1,186,732
4 703,693 885,875 938,068
5 740,279 934,471 964,457

 

5. Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын байгууллагын төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн

сүлжээний

шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮБД-1 ТҮБД-2 ТҮБД-3 ТҮБД-4 ТҮБД-5
1 587,385 703,623 749,728 818,762 885,763
2 591,812 709,224 755,608 825,523 893,200
3 603,058 723,450 770,545 842,702 912,097
4 631,589 759,541 808,442 886,281 938,498
5 663,418 799,806 850,717 934,899 964,899

 

6. Мэргэжлийн боловсрол олгох сургуулийн төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
 

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮМБ-1 ТҮМБ-2 ТҮМБ-3 ТҮМБ-4 ТҮМБ-5 ТҮМБ-6 ТҮМБ-7
1 625,966 674,306 700,895 784,647 848,856 905,714 966,767
2 630,844 679,674 706,528 791,127 855,983 913,347 975,010
3 643,238 693,306 720,845 807,590 874,094 932,616 995,822
4 674,682 727,894 757,161 849,353 899,394
5 709,760 766,481 797,676 895,945 924,695

 

7. Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлал Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮЭМ-1 ТҮЭМ-2 ТҮЭМ-3 ТҮЭМ-4 ТҮЭМ-5 ТҮЭМ-6 ТҮЭМ-7 ТҮЭМ-8 ТҮЭМ-9
1 547,509 587,385 653,181 703,623 731,369 818,762 885,763 945,093 1,008,801
2 551,533 591,811 658,271 709,224 737,248 825,523 893,200 953,058 1,017,401
3 561,756 603,058 671,205 723,450 752,185 842,702 912,097 973,165 1,039,119
4 587,693 631,589 704,015 759,541 790,081 886,282 938,498
5 616,629 663,419 740,619 799,806 832,357 934,899 964,899

 

8. Соёл урлагийн салбарын төрийн үйлчилгээний албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлал Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮСУ-1 ТҮСУ-2 ТҮСУ-3 ТҮСУ-4 ТҮСУ-5 ТҮСУ-6 ТҮСУ-7
1 524,696 562,911 625,966 674,307 784,647 905,714 966,767
2 528,552 567,152 630,843 679,674 791,127 913,346 975,010
3 538,351 577,931 643,238 693,306 807,591 932,617 995,822
4 563,206 605,273 674,681 727,894 849,353
5 590,937 635,775 709,760 766,480 895,945

 

9. Эрүүл мэндийн салбараас бусад төрийн үйлчилгээний байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлал Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮ-1 ТҮ-2 ТҮ-3 ТҮ-4 ТҮ-5 ТҮ-6 ТҮ-7 ТҮ-8 ТҮ-9 ТҮ-10 ТҮ-11 ТҮ-12
1 467,374 489,168 506,498 524,696 562,911 625,965 674,306 700,895 784,647 848,856 905,714 966,768
2 470,617 492,666 510,172 528,553 567,152 630,843 679,673 706,529 791,127 855,984 913,347 975,009
3 478,742 501,552 519,503 538,350 577,930 643,238 693,307 720,845 807,589 874,093 932,617 995,822
4 499,852 524,098 543,175 563,206 605,273 674,681 727,894 757,161 849,353 899,394
5 523,405 549,250 569,585 590,937 635,776 709,759 766,481 797,676 895,945 924,695

 

10. Эрүүл мэндийн салбарын төрийн үйлчилгээний бусад байгууллага болон төрийн байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад туслах албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Цалингийн сүлжээний шатлал Албан тушаалын зэрэглэл
ТҮ-1 ТҮ-2 ТҮ-3 ТҮ-4 ТҮ-5 ТҮ-6 ТҮ-7 ТҮ-8 ТҮ-9 ТҮ-10 ТҮ-11 ТҮ-12
1 487,695 510,435 528,520 547,509 587,385 653,181 703,623 731,369 818,762 885,763 945,093 1,008,801
2 491,079 514,086 532,353 551,533 591,811 658,271 709,224 737,248 825,523 893,200 953,058 1,017,401
3 499,556 523,359 542,089 561,756 603,058 671,205 723,450 752,185 842,702 912,097 973,165 1,039,119
4 521,584 546,885 566,792 587,693 631,589 704,015 759,541 790,081 886,282 938,498
5 546,162 573,130 594,350 616,629 663,419 740,619 799,806 832,357 934,899 964,899

 

11. Улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг зарим албан хаагчийн албан тушаал /Сард, төгрөгөөр/
Албан тушаал Албан тушаалын цалингийн хэмжээ
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч 1,014,608-1,119,472
Аймгийн Засаг даргын орлогч 978,472-1,051,067
Дүүргийн Засаг дарга 964,647-1,111,971
Дүүргийн Засаг даргын орлогч 769,168-950,400
Сумын Засаг дарга 907,317-1,052,207
Сумын Засаг даргын орлогч 708,599-890,013
Хорооны Засаг дарга 672,980-772,398
Багийн Засаг дарга 603,031-697,388

Засгийн газар цалинг 2018, 2019 онд тус бүр найман хувиар, цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын болон мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын байгууллага, шинжлэх ухааны салбарын төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын цалинг 21.7 хувиар нэмж байжээ.

Төрийн албан хаагчдын 2019 онд авч байсан цалингийн хэмжээ: PDF

Мэдээг түгээх:
Dornod.NET таалагдсан бол Лайк дараарай. Баярлалаа

Та юу гэж бодож байна?

Сэтгэгдэл бичихдээ ёс зүйн хэм хэмжээг баримтална уу.

*